Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Bevezetés

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Hambalkó és Társa Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. telephelye: 2400 Dunaújváros, Piac tér II. szolgáltatóház 1. emelet.), mint adatkezelő által végzett adatkezeléssel szabályait és az érintettet megillető jogokról szóló tájékoztatást tartalmazza.

Jelen Adatkezelési Szabályzat kiterjed a Hambalkó és Társa Autósiskola Kft. adatkezelésére jogosult dolgozóira, az elektronikus úton és a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt.

Hatályos jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Adatkezelési alapfogalmak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Adatkezelő

Hambalkó és Társa Autósiskola Kft.

Székhely 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.
Telephely 2400 Dunaújváros, Piac tér II. szolgáltatóház 1. emelet
E-mail cím info@hambalkoautosiskola.hu
Honlap www.hambalkoautosiskola.hu

Az adatkezelő kezeli az érintettek által megadott személyes adatokat.

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró munkavállalók férnek hozzá, akiknek munkájuk ellátáshoz szükséges, és akik az adatok kezelésével, kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó hozzájárult vagy ezt törvény rendeli el.

Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra jogszabály vagy hatóság kötelezi. Ezen esetek köréből származó következmények miatt az adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja, valamint a törvényben előírt statisztikai előírásokat teljesítse.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, illetve a törvény által kötelező nyilvántartási idő letelt a felhasznált adatok köre nem használható fel.

Adatkezelés típusai szerint:

 1. Ügyviteli típusú adatkezelés, amely szorosan a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatkezelés, valamint  
 2. Nyilvántartási típusú adatkezelés, amely előre meghatározott szempontok alapján gyűjtött személyes adatfajták, illetve ezek nyilvántartása.

Adatkezelés szabályai:

A Papír alapon kezelt személyes adatok egy részét keletkezésük után számítógépes programba kell felvezetni, másik részét elzárt irattároló szekrényben kell elhelyezni.

A számítógépes programba felvitt személyes adatokat valamint az elzárt papír alapú iratokat csak a jogosultsággal rendelkezők tekinthetik meg. Jogosultságot a munkaköri leírás alapján személyes adatok kezelésére jogosult személy kaphat.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében. Gondoskodik a megfelelő védelemről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megsemmisülés ellen. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel.

A weboldalon található sütik (cookie-k) kezelése

A www.hambalkoautosiskola.hu weboldal a testre szabott felhasználói élmény érdekében úgynevezett sütuiket (cookie-kat) használ. A sütik kis méretű adatfájlok, amik a felhasználó számítógépén tárolódnak el és céljuk a felhasználó azonosítása, nyomon követése az oldalon.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása, a belépés kezelése a weblap jelszavakkal védett területeire.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása

Adatkezelés tervezett határideje: különböző, a süti leírásánál feltüntetve

A weblapon előforduló különböző sütik meghatározása:

 • PHPSESSID: weblaprendszer által kezelt, a titkosított oldalakra belépéshez szükséges, lejárat: tétlenségtől számított 30 perc
 • site_lang: a weblap nyelvi beállításához szükséges, lejárat: a látogatás megkezdésétől számított 1 hónap
 • admin_site_lang: weblaprendszer által kezelt, a titkosított oldalak nyelvi beállításához szükséges, lejárat: a belépéstől számított 1 hónap
 • cookie-policy: a sütik használatát elfogadó ablak kezelése. Lejárat: az elfogadástól számított 30 nap.
 • Google Analytics (_ga, _gat, _gid): A Google által készített analitikai eszköz a látogatók nyomon követésére, és a cégünk által igénybe vett Google hirdetésekhez szükségesek. Lejáratok: _ga: látogatástól számított 2 év, _gat: látogatástól számított 1 perc, _gid: látogatástól számított 24 óra. Mivel ez harmadik fél által fejlesztett rendszer a sütik tartalma és lejárati ideje változhat, bővebb felvilágosítás a szolgáltatás honlapján talál: Google Analytics Cookie Usage on Websites
 • AddThis Analytics (__atuvc, __atuvs): Az Oracle által készített analitikai és közösségi média megosztó eszköz. Lejáratok: __atuvc: látogatástól számított 1 év, __atuvs: a látogatástól számított 2 óra. Mivel ez harmadik fél által fejlesztett rendszer a sütik tartalma és lejárati ideje változhat, bővebb felvilágosítás a szolgáltatás honlapján talál: AddThis Privacy Policy

Azon felhasználók, akik első alkalommal látogatnak a honlapra a képernyő alsó részén egy felugró kis felirat tájékoztatja őket arról, hogy az oldal sütiket használ. A sütik használatához a felhasználó egy „Megértettem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy töröltetheti azokat, melynek tárolását nem törvény írja elő.

Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kaphatják meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Érintett bármely, az adatkezeléssel, kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz, illetve adatkezelő munkatársához fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.